Human nature is what Heaven supplies.

– Xun Kuang