I enjoy now doing what I do… playing golf, relaxing a little, enjoying life.

– Yogi Berra