My parents grew up during the Harlem renaissance.

– Taj Mahal