I work on stories rather than individual pictures.

– Sebastiao Salgado