Am I impressed by myself? Nah, not really.

– Ryne Sandberg