Feng shui isn’t open to interpretation.

– Rob Lowe