Every perfect traveler always creates the country where he travels.

– Nikos Kazantzakis