Wormholes are a gravitational phenomena. Or imaginary gravitational phenomena, as the case may be.

– Jonathan Nolan