I’m a big fan of fatherhood, and I’m a big fan of my family.

– Jaime Camil