I want to be an Asian Robert De Niro.

– Jackie Chan