I’m a big fan of piano-based rock music like Elton John, Ben Folds, and even Queen.

– Ian Axel