I move around, like a true Kazakh nomad.

– Ilya Ilyin