You learn more doing than doing training.

– Ian Hart