I’m against sloppy, emotional thinking.

– Herman Kahn