I really enjoy travel, I enjoy the U.K., I enjoy Scotland, Glasgow.

– George Wendt