I don’t need a psychiatrist. I’m Catholic.

– Dorothy Kilgallen